25 اردیبهشت 1396 0

طوفان آذرخشی در سراسر آمریکا

بیگ بنگ: در این ویدئو طوفان آذرخشی بزرگی که از شرق آمریکا عبور می کند را مشاهده کنید. این طوفان عظیم خسارات زیادی را به بار آورده و متاسفانه جان افرادی را بر سر راه خود گرفته است.