10 خرداد 1392 0

مفاهيم طرح‌واره رده‌بندي كهكشان‌ها – قسمت اول

آيا رده‌بندي كهكشاني مهم است؟ اجازه دهيد سه مشاهده‌ي مهم را مرور كنيم: 1)       رنگ يك كهكشان به طور قوي به نوع ريخت‌شناسي بستگي دارد. 2)      نوع طيفي جمع‌شده ناحيه‌ي هسته‌اي،  به طور قوي به نوع ريخت‌شناسي بستگي دارد. 3)     مؤلفه‌هاي كره‌ وار كهكشان‌ها از قانون r  به توان منفي 1/4  و مؤلفه‌هاي قرص از…