۱۳ مرداد ۱۳۹۴ 4

دیدگاه‌های فلسفی بور در مکانیک کوانتوم – قسمت دوم

تجزیه‌ ناپذیری سیستم‌های کوانتومی طبق این اصل سیستم‌های کوانتومی، خواص ذاتی (مستقل از مشاهده) را ندارند. یعنی سیستم کوانتومی و وسایل مشاهده، یک واحد تجزیه‌ناپذیر می‌سازند و در نتیجه خواصی که به سیستم نسبت می‌دهیم، در واقع متعلق به مجموعه‌ی سیستم و وسیله‌ی اندازه‌گیری است. به قول فاینمن: « در مکانیک کوانتومی، یک رویداد مجموعه‌‌ای…

۱۴ بهمن ۱۳۹۱ 7

عجایب دنیای کوانتوم – وابستگی کوانتومی – قسمت اول

وابستگی کوانتومی (Quantum Entanglement) پارادوکس EPR – قسمت اول فرض کنید انفجاری رخ می‌دهد و دو الکترون در جهات مخالف و تقریباً نزدیک به سرعت نور، پرتاب می‌شوند. از آنجایی که الکترون‌ها می‌توانند دور خود بچرخند یا اسپین داشته باشند، فرض کنید که اسپین آن‌ها به هم وابسته باشد. یعنی اگر یکی از الکترون‌ها جهت…