11 خرداد 1398 0

منابع پرتو ایکس کیهانی

بیگ بنگ: کاوشگر ترکیب‌بندی داخلی ستارۀ نوترونی(NICER) در ایستگاه فضایی بین‌المللی سعی دارد منابع پرتو ایکس کیهانی را در هنگام چرخش این ایستگاه به دور زمین در هر 93 دقیقه، دنبال و ردیابی کند.