2 آبان 1396 4

عناصر بدنتان از کجا آمده اند؟

بیگ بنگ: هیدروژن بدنتان که در هر مولکول آب نیز وجود دارد از بیگ بنگ به وجود آمده است. هیچ منبع ارزشمند دیگری برای هیدروژن در جهان وجود ندارد. کربن بدنتان از طریق همجوشی هسته ای در داخل ستارگان ساخته شده، همانند اکسیژن. بیشتر آهن بدنتان در ابرنواخترهای ستارگان مدت ها قبل در دور دست…