9 اردیبهشت 1396 0

کمان ستارگان راه شیری

بیگ بنگ: در این نما که یک شب بهاری نیمکره شمالی را نشان می دهد، دو کمان درخشان از ستارگان در سرتاسر گنبد آسمان به چشم می خورد. پس از غروب آفتاب در 29 مارس 2017، این عکس پانوراما با چشم انداز کوهستان در 57 نما از قلۀ چوپوک در مرکز اسلواکی که در ارتفاع…