11 اسفند 1398 3

حفره‌ای در سیاره سرخ

بیگ بنگ: چه چیزی این حفرۀ غیرعادی را در مریخ تشکیل داده است؟ این حفره در سال 2011 به طور تصادفی در تصاویر شیب‌های غباری آتشفشان کوه طاووس (Pavonis Mons) در مریخ توسط مدارگرد شناسایی مریخ کشف شد. این مدارگرد در حال حاضر به دور سیارۀ سرخ در گردش است.