17 بهمن 1397 0

کوتاه‌‌ترین فاصلۀ بین ماه و ناهید

بیگ بنگ: این نقطۀ درخشان در نزدیکی ماه چیست؟ تقریبأ یک هفته پیش، ماه به طرز عجیبی نزدیک سیارۀ دوردست ناهید ظاهر شد. یک تصادف زاویه‌ای که همتاخت(appulse)نامیده می شود. همتاخت که شبیه یک تقاطع است عمومأ به زمانی اشاره دارد که اجرام آسمانی در نزدیک‌ترین فاصله با یکدیگر قرار می گیرند.