15 آذر 1393 3

معرفي كتاب: فيزيك و فلسفه

بیگ بنگ: فيزيك و فلسفه، تأليف جيمز هاپوود جينز،‌ دانشمند نامدار انگليسي كتابي ارجمند است كه در آن از وابستگي فيزيك و فلسفه از دوران قديم تا به امروز سخن گفته شده است.