10 شهریور 1397 3

کشف نوع جدیدی از سلول‌های مغزی انسان

بیگ بنگ: بیگ بنگ: پژوهشگران آمریکایی، نوع جدیدی از سلول مغزی کشف کرده‌اند که احتمال دارد فقط به انسان‌ها اختصاص داشته باشد. پژوهشگران، سلول‌های مغزی جدیدی کشف کرده‌اند که بسیار متراکم و انبوه هستند و وظیفه خاموش کردن سایر نورون‌ها را بر عهده دارند.