15 مرداد 1395 1

پس از این همه سال، هنوز در حال تغییر!

بیگ بنگ: یک تیم بین المللی از محققان در آزمایش بلند مدت تکاملی(LTEE)، توالی DNA  ژنوم های باکتری اشریشیا کُلی را به منظور کشف ژن هایی با جهش ژنتیکی مفید که به باکتری در مقابل اجدادش برتری داده است، تعیین کردند. این محققان طی بررسی 12 گروه، بیش از 14000 مورد تغییر یافت کردند. هر…