28 مهر 1393 14

جنس نر براي طبيعت مهمتر است يا ماده؟

بیگ بنگ: اگر چه ما عادت داريم همه چيز را شبيه خودمان تصور كنيم، اما در ارتباط با جنسيت، بيشتر حيوانات با ما متفاوتند. در بسياري از جانوران اين جنس نر است كه در راستاي فرگشت (تكامل) به دنبال زيبا كردن خود و دلربايي از ماده مي باشد!