8 اسفند 1393 0

دو جنس متفاوت اما برابر – بخش دوم

بلوغ: حدودا تا 11 سالگي هر دو جنس از فيزيك يكسانيبرخوردار هستند، اما از اين زمان به بعد هورمونهاي جنسي ، اختلافهايي را آشكار مي سازد. فيزيك بدني پسران قويتر مي شود. آنها در پرتاب اشيا موفق ترند. از اين زمان تا سن بلوغ، دخترها و پسرها در مواجهه با يكديگر بيشتر احتياط مي كنند…

6 اسفند 1393 6

دو جنس متفاوت اما برابر – بخش اول

بیگ بنگ: در دنياي متمدن اين زمزمه ها در مورد تفاوت رفتار دو جنس وجود دارد: مردها پرخاشگرند، خانمها سياستمدار. مردها از تنهايي خوششان مي آيند، خانمها از حرف زدن. مردها ماشين آلات را دوست دارند، خانمها سريالهاي تلويزيوني. مردها در خياطي مشكل دارند و خانمها در رانندگي. آقايان مهارت بيشتري در پارك خودرو دارند،…