19 مهر 1392 4

بارانی از الماس در مشتری و زحل !

محاسبات ستاره شناسان نشان می‌دهد شرایط جوی و اقلیمی در مشتری و زحل، دو سیاره منظومه شمسی، به گونه‌ای است که باران الماس در این دو سیاره می‌بارد و ممکن است در آنها اقیانوس‌هایی از الماس وجود داشته باشد. به گزارش ایسنا دانشمندان معتقدند ، آذرخش ها و طوفان‌های شدید در جو این دو سیاره…