۲۳ بهمن ۱۳۹۱ 0

فعالیت های شدید خورشیدی در ۲۰۱۳

تأثیرات طوفان‌های خورشیدی در سیگنال‌های تلفن‌های همراه، راه آهن‌ها و ماهواره‌ها و اختلال در آنها بخشی از تبعات منفی وارد شدن به دوره اوج فعالیت‌های شدید خورشید است که در سال ۲۰۱۳ به اوج خود می رسد. در اوایل سال ۲۰۱۳ لکه های خورشیدی دوباره زیاد میشود و خورشید وارد مرحله فعالیت شدید خود میشود….