۶ بهمن ۱۳۹۴ 2

معرفی کتاب: نظریه ریسمان

بیگ بنگ: درک مفاهیم نظریه‌ی ریسمان، به معنای درک جنبه‌های اساسی واقعیت در بنیادی‌ترین سطوح است. آیا جهان‌های موازی وجود دارند؟ فقط یک قانون طبیعت وجود دارد یا تعداد بی‌شمار از آن؟ چرا جهان ما از قانون‌‌های کنونی پیروی می‌کند؟ سفر در زمان ممکن است؟ جهان ما واقعاً چند بعد دارد؟ فیزیک‌دانان با اشتیاق به…

۲۰ اسفند ۱۳۹۱ 0

شتاب‌‌دهنده‌ها و آشکارسازهای ذرات – قسمت اول

مقدمه برای کاوش در مورد ساختار هسته (فیزیک هسته‌ای) یا هادرون‌ها (فیزیک ذرات) نیاز به پرتابه‌هایی است که با طول موج آن‌ها به کوچکی شعاع مؤثر هسته‌ها یا هادرون‌ها باشد. این امر مستلزم حداقل تکانه (رجوع به فیزیک ۱ دانشگاهی) و بنابراین یک حداقل انرژی برای پرتابه‌ها است. اغلب آزمایش‌ها با استفاده از باریکه‌ی ذراتی…