24 اردیبهشت 1397 2

“هایپریون” قمر اسفنجی زحل

بیگ بنگ: چه چیزی که در انتهای دهانه‌های عجیب “هایپریون” وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال، فضاپیمای رباتیک کاسینی که زمانی به دور زحل می چرخید در سال 2005 و 2010 از کنار این قمرِ اسفنجی شکل عبور کرد و تصاویری با جزئیات زیاد ثبت کرد.