15 تیر 1392 2

مشهورترین پارادوکس‌های تاریخ – قسمت هفتم

پارادوكس راسل (Russell Paradox) پارادوکس راسل از مهم‌ترین پارادوکس‌های نظریه مجموعه‌ها است که توسط ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی برتراند راسل در سال ۱۹۰۱ معرفی شد. این پارادوکس نشان می‌دهد که نظریه طبیعی مجموعه‌های فرگه که برپایه‌ي کارهای جرج کانتور، بنیان‌گذار نظریه مجموعه‌ها، بود دارای تناقضاتی در درون خودش است. بحث غیر رسمی در نظریه طبیعی…