25 آذر 1393 27

كلاغ چند سال عمر مي كند؟

بیگ بنگ: عمر کلاغ چند سال است؟ اگر از اطرافيانتان اين پرسش را بكنيد، خواهيد ديد كه بيشتر آنها به كمتر از 100 سال رضايت نمي دهند. اينكه مردم از اين ارقام تعجب نمي كنند، جاي تعجب دارد! لازم نيست يك زيست شناس يا پرنده شناس حرفه اي باشيد، حتي با كمي انديشه نيز اين…