۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 6

فوتون‌ها، الکترون‌ها و اتم‌ها – قسمت دوم

اثر فوتوالکتریک – قسمت اول ظاهراً فهم اثر فوتوالکتریک ساده است. نور به عنوان یک موج الکترومغناطیس که به سطح خارجی صفحه‌ی فلزی می‌تابد، بر الکترون‌های اضافی اثر کرده و آنها را به نوسان درمی‌آورد و دامنه‌ی نوسان بر اثر تابش مداوم پرتو تابشی رفته رفته زیادتر شده، لذا انرژی الکترون‌ها از حد لازم برای…

۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ 1

داستان یک انقراض – قسمت دوم

بیگ بنگ: اولین نظرها این بود که انقراض KT به دلیل تابش‌های انفجاری ستاره‌ای یک ابرنواختر در مجاورت آن رخ داده است. ولی اندازه‌گیری‌ سایر عناصر در خاک رس، که اگر نظریه‌ی ابرنواختر درست می‌بود، باید وجود می‌داشتند، سریع آن را رد کرد. سپس آنها نظریه‌ی ذیل را مطرح کردند: