18 بهمن 1391 4

مقايسه جرم لختي و گرانش

مقايسه‌ي جرم لختي و گرانش اينشتين با نظريه‌ي نسبيت عام خود در 1915 نيروي گرانش را توسط جفت‌شدن هندسه فضا-زمان و مواد محتوي جهان جايگزين نمود. او يادآور شد كه نيوتون جرم را از طريق دو عمليات متفاوت تعريف نمود: 1) قانون دوم نيوتون 2) قانون گرانش تصور كنيد كه نيروي معيني را به يك…