11 اردیبهشت 1396 1

یک ستارۀ نوترونی که در حال خنک شدن است

بیگ بنگ: این منبع درخشان در مرکز یک ستارۀ نوترونی است که در واقع بقایای فروپاشی شده و متراکم یک هسته ستاره ای پرجرم است. در اطراف این منبع بقایای ابرنواختر ذات الکرسی آ (Cas A) وجود دارد که 11 هزار سال نوری از زمین فاصله دارد.