18 فروردین 1394 0

فيزيك و طبيعت – هوانوردي خفاش‌ها

بیگ بنگ: خفاش‌ها با گسيل‌ داشتن موج‌هاي فراصوتي و سپس آشكارسازي بازتاب‌هاي آنها، مكان طعمه‌ي خود را پيدا مي‌كنند. بسامد اين مو‌ج‌ها از بسامد موج‌هايي كه انسان مي‌تواند بشنود، بيشتر است. براي مثال، يك خفاش نعل‌ اسبي موج‌هاي فراصوتي با بسامد 83 كيلوهرتز گسيل مي‌كند كه از بسامد حد شنوايي انسان كه 20 هرتز است،…