5 اسفند 1397 1

فشار پروتون برای نخستین‌بار محاسبه شد

بیگ بنگ: فیزیکدانان دانشگاه “ام. آی. تی”(MIT) در بررسی جدیدی موفق شدند برای نخستین‌بار توزیع فشار پروتون را محاسبه کنند و دریافتند پروتون، یک هسته بسیار فشرده دارد که میزان فشار آن بیشتر از میزان فشار درون یک ستاره نوترونی است.