17 فروردین 1395 0

سفر با سرعت ۸۵۰ کیلومتر بر ثانیه چه حسی دارد؟

بیگ بنگ: یکی از بزرگترین تناقضات زندگی انسان روی سیاره زمین این است: انسان در سیاره‌ای زندگی می‌کند که همزمان با چرخش در مدار خود،‌در مدار خورشید نیز در حرکت است، آنهم با سرعتی باورنکردنی، اما هیچ یک از ساکنان زمین این سرعت را احساس نمی‌کنند.

28 اردیبهشت 1392 0

سخن اندیشمندان

« میلیاردها سال قبل از اینکه خورشید به یک غول سرخ تبدیل شود، فرزندان ما می توانند ستاره در حال عبور دیگری را در مداری دور خورشید به دام انداخته و سپس زمین را از مدار خورشیدی خود به مداری دور ستاره جدید منتقل کنند. » – کن کراسول – طی میلیاردها سال آینده باید…