27 مهر 1394 1

مدار زمین‌آهنگ یا ژئوسنکرون چیست؟

بیگ بنگ: مدار زمین-آهنگ (ژئوسنکرون) یک مدار بلند پیرامون زمین است که به ماهواره ها اجازه می دهد خود را با چرخش زمین همگام و هماهنگ کنند. یکی از مدارهای زمین‌آهنگ که در بلندای ۳۵۷۸۶ کیلومتری درست بالای استوای زمین جای دارد، با نام “زمین‌ ثابت” شناخته می شود.