11 خرداد 1398 1

به حل فیزیک عجیب شیشه بسیار نزدیک‌تر شدیم

بیگ بنگ: شیشه در همه جا وجود دارد و به نظر یک چیز عادی است، اما در واقع رمز و رازی باورنکردنی دارد. شیشه معمایی فیزیکی است که از زمان اولین مواجهۀ بشر با آن، یعنی هزاران سال قبل، درک او را به چالش کشیده و فراتر از فهم بشر بوده است.