۲۹ بهمن ۱۳۹۱ 0

تاریخچه کوانتوم ( قسمت اول )

مقدمه : فیزیک یکی از علوم بنیادی است و بسیاری از مفاهیم آن علوم دیگر را نیز در بر می گیرد. هر فردی که بخواهد پیشه ای برای خود انتخاب کند و در پیشه ی مورد نظر توفیق کامل داشته باشد باید با مفاهیم اولیه فیزیک بخصوص با فیزیک عملی و کاربردی آشنائی داشته باشد….