3 شهریور 1393 12

اصل برنولي

بیگ بنگ: يك لوله يا شلنگ باريك مانند خودكار بيك پيدا كنيد و يك سر آن را دو نوار باريك كاغذي از روبرو بچسبانيد ، به طوريكه فاصله آنها از همديگر حدود نيم سانتي متر باشد. سپس از سر ديگر فوت كنيد. چه انتظاري داريد؟ همين كار را مي توانيد با فوت كردن ميان دو…