23 فروردین 1396 1

توپولوژی چیست؟

بیگ بنگ: یکی از پیشرفت های غیرمنتظره در ریاضیات قرن بیستم رشد برق آسای موضوعی است موسوم به توپولوژی. توپولوژی مطالعه آن دسته از خواص اشیاء هندسی است که بر اثر تبدیلات پیوسته اشیاء دستخوش تغییر نمی شوند.

14 تیر 1394 2

هندسه اقلیدسی و نا اقلیدسی

هندسه اقلیدسی: هندسه اقلیدسی براساس پنج اصل موضوعی شکل گرفت: اصل اول- از هر نقطه می توان خط مستقیمی به هر نقطه ی دیگر کشید. اصل دوم- هر پاره خط مستقیم را می توان روی همان خط به طور نامحدود امتداد داد. اصل سوم-می توان دایره ای با هر نقطه دلخواه به عنوان مرکز آن…