22 بهمن 1395 0

تصویر نجومی روز:درخشش یک خوشه ستاره ای در سحابی قلب

بیگ بنگ: در این تصویر ابرهای کیهانی با اشکال خارق العاده در مناطق مرکزی سحابی نشری IC 1805 مشاهده می شوند. این ابرها توسط ابرهای ستاره ای و تابش ستارگان داغ پرجرم در خوشه ی ستاره ای تازه متولد شدۀ سحابی یعنی ملوت 15 شکل گرفته اند.