2 دی 1396 0

منشاء بارش شهابی جوزایی

بیگ بنگ: فایتون 3200 به عنوان منبع جریان بارش شهابی شناخته می‌شود که مسئول شهاب باران جوزایی است. اگرچه بیشتر والدین بارش شهابی دنباله‌دارها هستند، اما فایتون 3200 یک سیارک در نزدیکی زمین با مداری 1.4 ساله است.