26 آبان 1397 0

انسانیان زودتر به شبه جزیره عربستان رسیدند

بیگ بنگ: یک تیم بین‌المللی از باستان‌شناسان و دیرینه انسان‌شناسان موفق به کشف بقایای فسیلی و ابزارهای سنگیِ متعلق به دوره پلیستوسن میانی شدند. این ابزارها در منطقۀ طی الغده صحرای نفود عربستان سعودی کشف شد و انتظار می رود متعلق به 300 هزار سال تا 500 هزار سال قبل باشند.