22 مرداد 1397 0

سحابی مداد به رنگ قرمز و آبی

بیگ بنگ: این موج شوک فضای بین ستاره‌ای را با سرعت بیش از 500 هزار کیلومتر در ساعت درو می کند. در نزدیکی بالای این کامپوزیت رنگی دقیق، رشته‌های باریک، درخشان و در هم بافته شده در واقع امواجی گسترده در یک ورقۀ کیهانی از گاز درخشان هستند که از لبه دیده می شوند.