3 شهریور 1393 0

مطلق بودن فضا: آری یا نه؟ (قسمت اول)

بیگ بنگ: تصور کنید که شما در یک هواپیمای متحرک در حال خواندن کتابی هستید. ساعت 12 به ساعت خود نگاه کرده و تصمیم می‌گیرید کتاب خود را کنار بگذارید، صندلی‌تان را ترک کرده و در راهرو حرکت کنید تا با دوستتان که 10 ردیف جلوتر از شما نشسته صحبت کنید. ساعت 12:15 شما به…