12 خرداد 1392 22

اعضای بی استفاده در بدن انسان

آیا انسان در نوک قله ی تکامل موجودات زنده قرار دارد؟ آیا انسان می تواند یا می توانست کامل تر از اینگونه که هست باشد؟ آیا بهترین آناتومی و فیزیولوژی بدنی مختص انسان است؟ شاید پرسش های مشابه در ذهن شما به وجود آمده باشد و یا پرسش های بسیار زیادی در مورد اینکه عضوی…