۱۹ بهمن ۱۳۹۱ 6

اینشتین ذاتا نابغه بود

می گویند مغز نئاندرتال ها کمی از مغز انسانهای مدرن بزرگتر بوده یا حجم مغز در انسان بوسکوپ ۳۰ درصد بیشتر از ما بود، اما آیا همه اینها به معنای این است که آنها هوش بیشتری داشتند و مغز بزرگتر به معنای هوش بیشتر است؟ مطالعه ای که اخیرا روی مغز آلبرت اینشتین انجام شده،…