19 بهمن 1391 8

اينشتين ذاتا نابغه بود

مي گويند مغز نئاندرتال ها كمي از مغز انسانهاي مدرن بزرگتر بوده يا حجم مغز در انسان بوسكوپ 30 درصد بيشتر از ما بود، اما آيا همه اينها به معناي اين است كه آنها هوش بيشتري داشتند و مغز بزرگتر به معناي هوش بيشتر است؟ مطالعه اي كه اخيرا روي مغز آلبرت اينشتين انجام شده،…