30 بهمن 1394 3

آيا تماشاي زياد به مانيتور چشمها را ضعيف ميکند؟

بیگ بنگ: زماني که بچه بوديم به ما مي گفتند مطالعه زياد، به ويژه از فاصله نزديک، باعث نزديک بين شدن چشم مي شود. اين روزها نگراني مردم اين است که شايد نشستن زياد پشت صفحه مانیتور کامپيوتر ، تاثير مشابهي روي چشم داشته باشد. ولي آيا اين ادعا درست است؟