۱۳ بهمن ۱۳۹۱ 1

اسرار جهان‌های موازی (قسمت چهارم)

– نظریه ریسمان در قسمت قبل بیان شد که انرژی تاریک مقادیر متفاوتی می‌تواند داشته باشد. و برای حصول نتیجه بایستی چگالی انرژی تاریک جهان خودمان را که اندازه‌گیری کرده‌ایم، جزء مقادیر ممکن برای چگالی انرژی تاریک چندجهانی نیز باشد. اینجاست که جبهه سوم تحقیقات فیزیک‌دانان ظاهر می‌شود: نظریه ریسمان. نظریه ریسمان تلاشی است برای…