8 خرداد 1393 1

سخن اندیشمندان

تصویری که امروزه اغلب فیزیکدانان در ذهن خود دارند این است که در زمانی معین، خورشید با تمام سیاراتش، آنچنان سرد خواهد شد که ادامه حیات در آنها غیر ممکن می شود. مگر اینکه یک جرم سماوی بزرگ با خورشید برخورد کرده و مجددا به آن حیات تازه بخشد. اگر مثل من عقیده داشته باشید…