27 خرداد 1392 8

نقشه ای جدید از کهکشان های اطراف ما

یک تیم بین المللی از محققان، از جمله دانشگاه هاوایی در مانوا ،در یک پروژه کیهانی نقشه ای از تراکم ماده مرئی و تاریک در اطراف کهکشان راه شیری ما تا فاصله 300 میلیون سال نوری ، تهیه کرده اند. این نقشه جدید که در ویدئویی 17 دقیقه ای منتشر شده است حرکات ساختارهای جهان…