1 مهر 1397 1

آنالمای خورشیدی بر فراز اسکاتلند

بیگ بنگ: آیا خورشید هر روز در یک زمان به یک نقطۀ مشخص از آسمان باز می گردد؟ خیر. یک پاسخ بصری‌تر به این سوال «آنالما» است (یک تصویر ترکیبی که از یک نقطۀ یکسان در یک زمان یکسان، در طول یک سال گرفته شده است).