31 فروردین 1399 0

نمای متفاوت از سیاره زمین

بیگ بنگ: با هر نفسی که می‌کشید میلیون‌ها ذرۀ جامد یا مایع ریز را وارد شش‌های خود کرده‌اید. این ذرات که همه جا وجود دارند به ذرات “هواپخش” (aerosol) معروف هستند. در این تصویر فقط یک روز از پخش شدن ذرات هواپخش را در سیارۀ زمین می‌بینید.