20 فروردین 1399 1

آسمان بیرون شهر در مقابل آسمان داخل شهر

بیگ بنگ: آسمان‌های تاریک در حال ناپدید شدن هستند. با ظهور عصر مدرن و نوردهی مصنوعی، شبهایمان نیز روشن شده است. در حالیکه این نورها باعث شده انسان‌ در شب نیز قوۀ دیدش را حفظ کند، اما این نور زیاد در آسمان موجب «آلودگی نوری» می‌شود.