27 فروردین 1392 0

کتاب DNA باز می‌شود

در جانداران، سه‌چهارم ِ هر DNA‌، به دور پروتئین‌ها پیچیده شده‌ و مانند نخی به دور قرقره کلاف ِ DNA یا همان نوکئوزوم‌ها۱ را درست می‌کند. مساله این است که بعد از آن پروتئین‌ها چه‌گونه DNA را می‌خوانند. آرمان فتحی‌زاده، از دانش‌گاه صنعتی شریف، و هم‌کارانش مدلی ساخته‌اند که نشان می‌دهد پروتئین‌ها چه‌گونه در طول…