10 مهر 1396 0

دو دنباله دار و یک خوشه ستاره ای

بیگ بنگ: دو نقطه غیرعادی در حال نزدیکی به خوشه ستاره ای معروف پروین هستند. این نقاط در این تصویر که هر شب تنها به مقدار کمی حرکت می کنند در واقع دنباله دارهایی در منظومه شمسی مان هستند که به طور اتفاقی در میدانی از ستارگانی با فاصلۀ چند سال نوری سرگردان شده اند.