19 بهمن 1395 0

بی خوابی مزمن سیستم ایمنی را سرکوب می کند

بیگ بنگ: بسیاری از مردم می گویند هنگامی که به اندازه ی کافی نمی خوابند بیمار می شوند. یک مطالعه جدید کمک به توضیح چرایی این موضوع کرده است. محققان یازده جفت نمونه ی خون از دوقلوهای همسان با الگوهای خوابی متفاوت تهیه کردند و دریافتند آن قل که مدت زمان کمتری خوابیده است، سیستم…