18 بهمن 1391 0

شكل‌گيري غول‌هاي سرخ

آموزش نجوم و اخترفيزيك مقدماتي شكل‌گيري غول‌هاي سرخ وقتي هسته‌ي يك ستاره از سوخت هيدروژن تهي شود، چه اتفاقي مي‌افتد؟ به‌طور واضح، هسته داراي هسته‌هاي هليوم با جرم اتمي 4 فراواني مي‌شود، اما آنها نمي‌توانند در دما و فشار كمي كه هسته‌هاي هيدروژن جوش مي‌خورند، هم‌جوشي داشته باشند. بنابراين نيروهاي فشار به طرف بيرون كم…