14 اسفند 1392 0

دانشمندان ویروس 30 هزار ساله را زنده کردند!

بیگ بنگ: دانشمندان فرانسوی ویروسی را که 30 هزار سال در زمین‌های یخ بسته سیبری (پرمافراست) غیر فعال بوده ، با گرم کردنش، فعال کردند و این ویروس توانایی بیماری‌زایی‌ و عفونی اش را دوباره بازیافته است.  اهداف این ویروس، آمیب‌ها هستند؛ با این حال، محققان مدعی‌اند با ذوب‌شدن یخ‌ها، این ویروس می‌تواند بازگشت دیگر…