12 اردیبهشت 1394 4

فيزيك و طبيعت – غواص و فشار هوا

بیگ بنگ: نيروي وارد شده از سوي آب به بدن يك شيرجه‌ رونده‌ي در حال پايين رفتن در اعماق آب، حتي در آب به نسبت كم عمق استخر شنا هم، به نحو چشمگيري افزايش مي‌يابد. اما در سال 1975، ويليام رودس با استفاده از ماسك غواصي شامل مخلوط خاصي از اكسيژن براي تنفس، از اتاقكي…